۰۹:۰۰ - چهارشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۴

چند تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی

آب می تواند در شکل های مختلفی به خواب شما بیاید پس وضعیت و نوع آب در خواب می تواند نشانگر حالات روحی مختلفی باشد.

به گزارش  پایگاه خبری شاهین نا؛ همه ما خواب می‌بینیم، اما اگر در مرحله خواب REM بیدارمان کنند، به ندرت به یاد می‌آوریم که چه خوابی دیده‌ایم. فرضیه‌های بسیاری درباره رویا وجود دارد.زیگموند فروید اعتقاد داشت رویاها بیان کننده ذهن ناخودآگاه ما هستند که غرایز مختلف را آشکار می‌سازند.

کارل یونگ یکی از هواخواهان فروید نیز اهمیت زیادی برای معانی رویاها قائل است. اما نمادهایی را که یونگ ترسیم می‌کند، بیشتر به فرضیه خود او یعنی ، کهن الگوهای جهانی و ضمیر ناخودآگاه همگانی، که اغلب از نوع معنوی و مذهبی هستند، نزدیک است.

آب: دیدن آب در خواب نماد وضعیت عاطفی روح و روان شماست. آب می تواند در شکل های مختلفی به خواب شما بیاید پس وضعیت و نوع آب در خواب می تواند نشانگر حالات روحی مختلفی باشد.

پله: اگر خواب ببینید از پله بالا میروید، معمولا نشانه آن است که موفقیتی در آینده خواهید داشت. پایینآمدن از پله به این معنی است که از شکست میترسید، زیرا اخیرا بهنوعی، ریسک کردهاید.

ماشینآلات: تقریبا همیشه نماد بدن و بهخصوص مغز هستند. اگر خواب ببینید قسمتهای ماشینی را از یکدیگر باز میکنید، نشانه آن است که در حال مبارزه با یک ضعف روانی مثل فراموشی هستید. خوابدیدن ماشین روغنکاریشده و روان، بیانکننده میل به سازماندهی بهتر در زندگی است. ماشینآلات زنگزده و از کارافتاده، نشانه بیماری جسمی یا روحی هستند.

مو: موی بلند نشاندهنده میل به آزادی بیشتر است؛ اما اگر خواب ببینید موی خود را کوتاه میکنید، معنیاش این است که احساس میکنید در بخشی از زندگی خود محدود شدهاید. شانهکردن مو بهمعنی یافتن راهحل برای مشکلات پیچیده است.

منفذ: اگر خواب ببینید در منفذی گیر افتادهاید، معنیاش آن است که احساس میکنید زندگیتان تکراری شده است.

مرگ: بهندرت خوابی درباره مردن است. اگر خواب ببینید که خودتان مردهاید، نشانه آن است که میخواهید از شر تمام مشکلات دنیا خلاص شوید. دیدن مرگ شخصی دیگر در خواب، حاکی از رسیدن خبرهای تعجببرانگیز است و خواب دیدن مراسم عزاداری یا تدفین، پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان است که باید چیزی را که بهخاطرش افسوس میخورید، فراموش کنید.

علف و سبزه: منعکسکننده وضعیت زندگی شماست. علف نشان میدهد همهچیز در وضعیت خوبی است؛ اما علف زرد رنگ و خشکیده به این معناست که شما خوشبخت نیستید، همچنین بهمعنی بیماری برداشت میشود.

 

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.